Rammerne

Her kan du læse mere om rammerne for røgfri arbejdstid, og hvad de betyder for dig.

Det betyder røgfri arbejdstid

Rammer for røgfri arbejdstid træder i kraft i Aalborg Kommune den 1. juni 2022 og betyder, at det ikke længere er tilladt at ryge i arbejdstiden. Rammerne gælder for ansatte, byrådsmedlemmer, gæster, brugere, leverandører og selvejende institutioner med driftsoverenskomst.

Der må ikke ryges i kommunens lokaler, bygninger eller bygningsanlæg eller i nærheden heraf, og hvor medarbejdere, borgere eller brugere har adgang. Det samme gælder de lokaler, bygninger og bygningsanlæg, som kommunen i øvrigt har en aftale om at anvende samt de selvejende institutioner, kommunen har driftsoverenskomst med.

I kommunens ejede, lejede eller på anden måde anvendte køretøjer må der heller ikke ryges.

Ved rygning forstås anvendelse af alle slags tobak og indtagelse af røg i enhver form, herunder e-cigaretter.

Undtagelser

  • Der må ryges i selvbetalte pauser fastlagt gennem overenskomst.
  • Der må ryges på internatkurser efter kursusdagens afslutning, dog i overensstemmelse med kursusstedets retningslinjer.
  • Der må ryges ved aktiviteter, der er anderledes end almindelige arbejdsdage, f.eks. lejrskole, koloni, tidsafgrænsede perioder med betydeligt overarbejde.

Dog må der, trods de beskrevne undtagelser, ikke ryges i forbindelse med arbejdet med børn eller unge - heller ikke i det fri (udendørs).

Særlige arbejdspladser

I lovgivningen er der angivet retningslinjer for visse boliger og arbejdspladser mv.

  • på ældrecentre, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges i den pågældendes bolig 
    • i det tidsrum, hvor ansatte i Aalborg Kommune opholder sig i boligen, skal boligen være røgfri
  • i private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse, skal boligen være røgfri i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen
  • i den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf. §§ 24 og 25 i lov om social service, skal hele dagplejehjemmet være røgfrit, når der passes børn 
    • lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet.

Håndhævelse

Der er tillid til, at de aftalte rammer overholdes.

Ved overtrædelse af rammer for røgfri arbejdstid kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser. Ved gentagne overtrædelser vil det i yderste konsekvens kunne betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet og behandles i henhold til almindelige ansættelsesretlige regler. Der skal altid foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Del indhold